Members

PhD Students

Baohui Xie Since Spring 2024 MS from HKUST BS from Ottawa Univ
Weizhe Zhang Since Fall 2023 MS from CUHK BEng from HITSZ
Pengjia Li Since Fall 2023 BEng from SEU
Jindong Tu (joint w. SZIQSE) Since Fall 2023 BS from SHU

MPhil Students

Xinrui Zhu Since Fall 2023 BEng from HIT
Yapeng Li Since Fall 2023 BEng from SCUT

Visitors

Shaoqian Zhou (BS@New South Wales Univ) March 2024
Yaohui Han (BS@CSU) Feb 2024
Peng Xu (PhD@CUHK) June 2023
Yuyang Ye (PhD@SEU) July 2023 Jan 2024
Jiayi Li (MEng@SEU) July 2023 Nov 2023
Chenhe Yuan (BS@UCL) Aug 2023 Nov 2023