Prof Tao SHU

 

  Tao Shu

 

  Fung King Hey Memorial Chair Professor of Finance

  CUHK Business School

  The Chinese University of Hong Kong

  taoshu@cuhk.edu.hk 

 

 

 

 

My personal website has been moved to: https://sites.google.com/view/tao-shu/home